Na jakie dofinansowanie do instalacji OZE i dotacje na fotowoltaikę możesz liczyć w 2022 roku?

W 2022 roku nadal możesz liczyć na wsparcie z wielu programów związanych z OZE. Są to programy jak Mój Prąd, Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Elektryk, a także Ulgi termomodernizacyjne.


Dotacja na panele fotowoltaiczne i ulgi na OZE:


Program Mój Prąd 4.0

Mój Prąd to program prosumencki, skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota o jaką można wnioskować w ramach programu to dotacja 20 500 zł. Wsparciem programu Mój Prąd są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku. Warunkiem jest m.in. rozliczanie się w net-billingu.

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu Mój Prąd jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej OZE.

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.


Najważniejsze zasady programu

Mój Prąd 4.0 to program skierowany do gospodarstw domowych na terenie całej Polski.

Projekt zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią HEMS/EMS. Maksymalna, łączna kwota dotacji to 20 500 zł. Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku. Warunkiem udziału w programie jest m.in. rozliczanie się w net-billingu.


Na czym polega i kto może skorzystać z programu
 • nabór zgłoszeń trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków
 • dotacja przeznaczona jest dla gospodarstw domowych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby
 • wsparcie programu przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów
 • kwoty wsparcia sumują się, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 złotych
 • o dofinansowanie nowych komponentów mogą ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych programów
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy istniejących już instalacji fotowoltaicznych

Oficjalna strona programu: www.mojprad.gov.pl


Program Czyste Powietrze 2.0

Czyste Powietrze to program skierowany do gospodarstw domowych, który zakłada dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Podstawą uzyskania dotacji z programu jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w Programie Czyste Powietrze 2.0. Ponadto w ramach dotacji można uzyskać finansowanie na pompę ciepła oraz wsparcia na instalację fotowoltaiczną.

Program Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem w Polsce.


Na czym polega usługa

Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
 • wentylację mechaniczną
 • mikroinstalację fotowoltaiczną
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi – koszty materiałów i robocizny

Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze możesz otrzymać na projekty już zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.


Kto może skorzystać z programu

Z programu Czyste Powietrze może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

oraz spełnia kryterium dochodowe:
 

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł
  – w takim przypadku możesz starać się o podstawowe dofinansowanie

  lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  1564zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  2189 zł – jeżeli mieszkasz sam

  Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.
  – w takim przypadku możesz starać się o podwyższone dofinansowanie

  lub
 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  1 260 zł – jeżeli mieszkasz sam
  lub
 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

  Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – twój przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.– wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Co musisz przygotować
 • Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie – skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania.
 • W przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu.
 • W przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • W przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

Więcej informacji znajdziesz na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Oficjalna strona programu: www.czystepowietrze.gov.pl


Stop Smog

Program Stop Smog finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Wnioskodawcą w Programie są co do zasady gminy, które mogą uzyskać z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Program jest obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oficjalna strona programu:  www.czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/


Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program oodpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako inwestorów, którze starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Program umożliwia wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Współfinansowanie inwestycji polega na zakupie i montażu nowych pomp ciepła – powietrznych i gruntowych – wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:
 • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • zakupi montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Pamiętaj, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się, również w okresie trwałości inwestycji, źródło ciepła na paliwo stałe.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych
Kwota jaką można uzyskać to od 7000 do 21000 złotych na jedną współfinansowaną inwestycję

Beneficjenci:
 • Beneficjentem musi być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Oficjalna strona programu:  www.mojecieplo.gov.pl


Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie dla osób fizycznych od podstawy podatku dochodowego wydatków poniesionych m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem. Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Oficjalna strona programu:  www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna


Dotacja na panele fotowoltaiczne z Playtronics

Firma Playtronics oferuje Klientom kompleksową usługę doradztwa, doboru odpowiednich urządzeń, usług, załatwienie formalności, montażu oraz wdrożenia rozwiązań OZE, czyli cały ekosystem produktów Playtronics. Ponadto otaczamy klienta opieką na każdym etapie projektu aż po opiekę posprzedażową.

W ofercie produktów OZE od Playtronics znajdziesz rozwiązania objęte dofinansowaniem z programów wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych. W ramach naszej kompleksowej obsługi, pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę w Twoim domu. Zapytaj naszego konsultanta o pomoc lub zobacz naszą ofertę – panele fotowoltaiczne.

O PLAYTRONICS

Playtronics tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Nasi instalatorzy wykonali setki instalacji fotowoltaicznych dzięki czemu każda inwestycja przebiega sprawnie. Zespół tworzą wykwalifikowani doradcy, którzy podchodzą do każdego projektu indywidualnie działając w oparciu o doświadczenie i praktykę. Pasja, z którą podchodzimy do naszej pracy sprawia, iż stale zwiększamy naszą wiedzę. Dzięki temu żadne innowacyjne rozwiązanie nie jest nam obce.

Powrót do listy