Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło wspiera zakup i montaż pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Program oodpowiedzią na aktualne potrzeby osób fizycznych, jako inwestorów, którze starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Program umożliwia wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Współfinansowanie inwestycji polega na zakupie i montażu nowych pomp ciepła – powietrznych i gruntowych – wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Urządzenie musi zostać zakupione między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2026 r.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:
 • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • zakupi montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Pamiętaj, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się, również w okresie trwałości inwestycji, źródło ciepła na paliwo stałe.

Forma dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych
Kwota jaką można uzyskać to od 7000 do 21000 złotych na jedną współfinansowaną inwestycję

Beneficjenci:
 • Beneficjentem musi być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 • Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Oficjalna strona programu:  www.mojecieplo.gov.plDofinansowanie do pompy ciepła – Moje Ciepło najczęstsze pytania

Czy mogę zainstalować hybrydową pompę ciepła?

Można, pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

Czy program będzie finansował zakup pomp CWU (podgrzewanie ciepłej wody użytkowej)?

W programie finansowane będą jedynie pompy CO (centralnego ogrzewania) lub CO + CWU.

Pompę ciepła zakupiłem w 2020 roku, czy w tym przypadku będę mógł się starać o dofinansowanie?

Niestety nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021r.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 tyś w przypadku pompy powietrznej i do 21 tyś w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększony do 45% kosztów kwalifikowanych.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Każda osoba wskazana na druku pełnomocnictwa.

Czy koszt świadectwa energetycznego jest kosztem kwalifikowanym?

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że koszt dokumentacji nie powinien być wyższy niż 5% kosztów kwalifikowanych.

Czy można zaktualizować zaprojektowaną charakterystykę energetyczną budynku?

Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Czy można łączyć program z ulgą termomodernizacyjną?

 1. zgodnie z Programem przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
  a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 2. zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. za przedsięwzięcie termomodernizacyjne – rozumie się:
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  • przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
 4. liczne indywidualne interpretacje wydawane przez organy skarbowe potwierdzają, że z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać można wyłącznie, w przypadku poniesienia kosztów na budynek oddany do użytkowania (tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.121.2021.3.ŁS „warunki korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. (…)”,

uznać należy, że z ulgi termomodernizacyjnej, w tym brzmieniu zapisów Programu, będzie mógł skorzystać jedynie beneficjent Programu, który poniósł koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Budynek zakupiłem u dewelopera. Nie posiadam pozwolenia na budowę. Czy istnieje możliwość przepisania pozwolenia na budowę i otrzymania dotacji w programie?

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

Kominek – co w sytuacji gdy w domu znajduje się lub będzie kominek?

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe.

Jeżeli w domu jest lub będzie kominek- otrzymanie dotacji jest możliwe pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić.

Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może posiadać rozprowadzenia ciepła (ani grawitacyjnego ani mechanicznego) do innych pomieszczeń. Nie może posiadać płaszcza wodnego. Używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu.

O PLAYTRONICS

Playtronics tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w branży OZE. Nasi instalatorzy wykonali setki instalacji fotowoltaicznych dzięki czemu każda inwestycja przebiega sprawnie. Zespół tworzą wykwalifikowani doradcy, którzy podchodzą do każdego projektu indywidualnie działając w oparciu o doświadczenie i praktykę. Pasja, z którą podchodzimy do naszej pracy sprawia, iż stale zwiększamy naszą wiedzę. Dzięki temu żadne innowacyjne rozwiązanie nie jest nam obce.

Powrót do listy