Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry

 

Właśnie ogłoszono wyniki drugiej już edycji Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Sląskiego na lata 2021-2027. Jednym z laureatów konkursu zostały gminy partnerskie Tychy i Wyry.

Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy gmin Tychy i Wyry? Co już teraz wiemy o projekcie grantowym, wspierającym inwestycję w odnawialne źródła energii? Sprawdź, jak pozyskać środki na inwestycję w OZE w 2024 roku.

 

Jakie wsparcie dla mieszkańców gminy Tychy i Wyry?

Gmina Tychy, w partnerstwie z gminą Wyry uzyskały łączne dofinansowanie na poziomie 93 mln złotych na realizację projektów związanych z inwestycją w Odnawialne Źródła Energii. Projekt pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 93 123 922,38 złotych oraz ze środków Budżetu Państwa, na poziomie 9 412 343,81 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 109 557 555,75 złotych.

W ramach powyższych środków gminy partnerskie Tychy i Wyry udzielą mieszkańcom wsparcia, w postaci grantów, na inwestycję w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zgodnie z założeniami projektu, grantobiorcy mogą uzyskać wsparcie na zakup i montaż takich instalacji, jak:

Zgodnie z przewidywaniami projektu „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” ze wsparcia skorzystać mają właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, położonych na terenie gmin Tychy i Wyry, którzy spełnią szczegółowe warunki, określone w dokumentacji projektowej.

Grantobiorcy mogą liczyć na wsparcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w wysokości do 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Kwota uzyskanego wsparcia nie może przekraczać maksymalnych stawek, które zostaną szczegółowo określone w regulaminie konkursu.

Szczegóły projektu

Na tę chwilę nie są znane szczegółowe informacje, dotyczące realizacji projektu. Szczegółowe dane, dotyczące podziału środków oraz maksymalnego poziomu wsparcia zostaną podane po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Termin zawarcia umowy został zaplanowany na koniec czerwca 2024 roku.

Obecnie wiemy, że w ramach konkursu, poza możliwością uzyskania grantów na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, mieszkańcy gmin Tychy i Wyry będą mogli dodatkowo skorzystać z doradztwa oraz prelekcji związanych z tematyką odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2027.

 

postaw na oze

Kto może skorzystać ze wsparcia na instalacje OZE?

Zgodnie z założeniami konkursu, projekt skierowany jest do osób indywidualnych, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego (w tym domu jednorodzinnego) położonego na terenie gmin Tychy i Wyry.

Obecnie nie są znane szczegóły dotyczące charakteru dofinansowania. Jednak z uwagi na specyfikę projektów współfinansowanych ze środków FERR możemy zakładać, że wsparcie udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Cel projektu

Celem projektu „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” jest szeroko rozumiany rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej odnawialne źródła energii, dla zwiększenia udziału instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej na terenie gmin Tychy i Wyry. Dodatkowo projekt zakłada rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści, wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii.

Zgodnie z założeniami projektu, realizacja zaplanowanych działań ma się przyczynić do poprawy jakości powietrza, na terenie gmin partnerskich.