DOFINANSOWANIE

Program
Czyste Powietrze 2024

Zamów fotowotaikę oraz inne produkty OZE z dotacją Czyste Powietrze

Czyste Powietrze 2024 – co wiemy na temat kolejnej edycji tego programu?

Czyste Powietrze to program skierowany do gospodarstw domowych, który zakłada dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Podstawą uzyskania dotacji z programu jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła.

Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w Programie Czyste Powietrze 2.0. Ponadto w ramach dotacji można uzyskać finansowanie na pompę ciepła oraz wsparcia na instalację fotowoltaiczną.

Dotacje w Programie Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze walka ze smogiem w Polsce

Założenia Programu Czyste Powietrze

Poznaj kolejna edycja popularnego programu Czyste Powietrze 2.0. Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze możesz otrzymać na projekty już zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Najważniejsze zasady programu

Wsparcie finansowe z programu Czyste Powietrze można otrzymać na:

wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu
instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
wentylację mechaniczną
mikroinstalację fotowoltaiczną
ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi – koszty materiałów i robocizny

Kto może korzystać z programu

Z programu Czyste Powietrze może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz spełnia kryterium dochodowe.

Czyste powietrze w nawiązaniu do wymiany pieców pozaklasowych i ich termin wymiany na ten rok.

Postępujące zmiany klimatyczne sprawiły, że coraz większy nacisk kładzie się na rozwiązania ekologiczne. Również w Polsce problem jakości powietrza stał się jednym z kluczowych wyzwań, zarówno w ujęciu zdrowotnym, jak i środowiskowym. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia płynące z pogarszającej się jakości powietrza, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2018 roku wprowadziło program „Czyste Powietrze”.

Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza, poprzez poprawę sprawności energetycznej budynków, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprzez termomodernizację budynków. Jak realizacja projektu przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz o jakich terminach należy pamiętać w 2024 roku, aby skorzystać z możliwości dofinansowania? Poznaj najważniejsze informacje, dotyczące wymiany pieców pozaklasowych w bieżącym roku.

Czym są piece pozaklasowe?

Norma emisyjna dla kotłów domowych PN-EN 303-5 po raz pierwszy została opisana niema 20 lat temu. Określa klasy emisyjne kotłów powszechnie stosowanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Wskazuje dopuszczalne parametry dotyczące emisji tlenku węgla, substancji smolistych, pyłów oraz minimalną wymaganą sprawność. Na przestrzeni lat normy te ulegały ciągłym zaostrzeniom.
W obecnie obowiązującej normie PN-EN 303-5:2012 wprowadzono system 3-klasowy (klasy 3, 4 i 5), usuwając klasy 1 i 2. Klasa 3, która w normie z 2002 roku uznawana była za najwyższą, obecnie jest klasą najniższą, zawierającą niektóre proste kotły, powszechnie nazywane „kopciuchami”. Klasa 4, czyli klasa średnia, nie jest powszechna.
Wraz z pojawieniem się klasy 4 w normie z 2012 roku wprowadzono system dofinansowań, dążących do użytkowania wyłącznie pieców klasy 5. To najwyższa i zarazem najlepsza klasa, kotłów. Od roku 2017 wszystkie nowo sprzedawane kotły muszą spełniać normy opisane w klasie 5, emitując ponad 90% mniej zanieczyszczeń, niż kotły starego typu.
Czym więc są kotły pozaklasowe? To wszystkie te kotły, które nie zostały opatrzone żadną klasą. Do roku 2017 nie istniały prawne wymogi, dotyczące klasyfikowania kotłów. W efekcie te nie były badane pod kątem emisji pyłów. Obecnie prowadzone badania wykazały, że „kopciuchy” emitują do powietrza duże ilości pyłów PM 2,5, PM 10 i innych toksycznych związków.

Jak rozpoznać klasę pieca?

Informacje dotyczące klasy kotła zwykle zapisane są na tabliczce znamionowej na obudowie pieca, w instrukcji obsługi oraz w pozostałych dokumentach dołączonych do kotła. Warto jednak pamiętać, że dane zawarte na tabliczce znamionowej stanowią jedynie wskazówkę. Aby zyskać gwarancję, że dany kocioł spełnia obecnie obowiązujące normy, należy dysponować niezbędnym certyfikatem, który powinien być dostarczony wraz z kotłem, podczas jego zakupu.

Ostateczne terminy wymiany kotłów w 2024 r.

Informacje dotyczące ostatecznych terminów wymiany kotłów pozaklasowych zostały szczegółowo opisane w wojewódzkich uchwałach antysmogowych. Obecnie zakaz używania „kopciuchów” został wprowadzony (w całości bądź częściowo) na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego.
Jak sytuacja będzie się zmieniać w 2024 roku? Do grona województw zakazujących stosowania kotłów pozaklasowych dołączą:
• województwo dolnośląskie – od 1 lipca 2024 r. zakaz używania kotłów niespełniających wymogów min. Klasy 3 i poniżej klasy 3 dla gminy Wrocław,
• województwo kujawsko-pomorskie – od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz pieców i kominków niespełniających wymogów ekoprojektu,
• województwo lubelskie – od 1 stycznia zakaz stosowania kotłów pozaklasowych oraz tych klasy 1 i 2,
• województwo podkarpackie – od 1 stycznia 2024 r. zakaz stosowania kotłów pozaklasowych, eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
• województwo pomorskie – od 1 stycznia 2024 r. w mieście Sopot zakaz palenia węglem i drewnem, od 1 września 2024 r. w miastach, z wyłączeniem Sopotu oraz na obszarach wiejskich, zakaz stosowania kotłów i kominków niespełniających wymagań klasy 3 oraz pozaklasowych,
• województwo śląskie – od 1 stycznia 2024 r. zakaz stosowania kotłów pozaklasowych, eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
• województwo świętokrzyskie – od 1 lipca 2024 r. zakaz stosowania kotłów poniżej klasy 5,
• województwo wielkopolskie – od 1 stycznia 2024 r. zakaz stosowania kotłów pozaklasowych,
• województwo zachodniopomorskie – od 1 stycznia 2024 r. zakaz stosowania kotłów pozaklasowych.

Lista zielonych urządzeń i materiałów

Dążąc do spełnienia sztywnych wymogów opisanych w uchwałach antysmogowych dla województw Ministerstwo Klimatu i Środowiska stworzyło Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista ta stanowi pomoc dla osób zainteresowanych wsparciem w ramach programu „Czyste Powietrze”, skupiając nie tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe i urządzenia wykorzystujące OZE, ale dodatkowo wszelkiego rodzaju materiały budowlane, pozwalające na zapewnienie najwyższego poziomu efektywności energetycznej.

Dlaczego warto wymienić kocioł na nowy?

Badania wykazały, że podstawowym sposobem na skuteczną walkę ze smogiem jest wymiana pieców na wydajniejsze i przyjazne dla środowiska. W Polsce w użyciu pozostaje około 4 mln kotłów na węgiel, spośród których zdecydowaną większość stanowią stare kotły bezklasowe, nazywane powszechnie „kopciuchami”.
Wprowadzenie na mocy uchwały antysmogowej obowiązku wymiany pieców pozaklasowych na czyste źródło ciepła pozwoli na znaczącą poprawę jakości powietrza i tym samym poprawy życia w Polsce. Jest to szczególnie ważne na obszarach, w których notowany jest wysoki poziom smogu.
Osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program ten pozwala na pokrycie kosztów związanych z:
• wymianą kotłów pozaklasowych na nowy, efektywny i ekologiczny kocioł,
• modernizację instalacji grzewczej,
• ocieplenie budynku,
• wymianę okien i drzwi,
• zakup rekuperacji,
• montaż instalacji PV.
W zależności od wysokości kosztów kwalifikowalnych oraz uzyskiwanego dochodu (im dochód jest niższy, tym wyższa jest dotacja) wnioskodawca może uzyskać wsparcie na poziomie:
• do 135 tys. zł w przypadku projektów z kompleksową termomodernizacją,
• do 66 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania,
• do 99 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania,
• do 1 200 zł na audyt energetyczny.
Wsparcie udzielane jest w trzech formach:
Dotacji bezzwrotnej, wypłacanej po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.
Dotacji z prefinansowaniem, wypłacanej w formie zaliczek, przed rozpoczęciem przedsięwzięcia oraz na poszczególnych jego etapach.
Dotacji na częściową spłatę części kapitałowej kredytu wypłacanego wyłącznie przez banki, stanowiące partnerów programu „Czyste Powietrze”.
Aby wniosek mógł być rozpatrzony w sposób pozytywny, powinien być złożony do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla lokalizacji budynku, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Jakie produkty OZE obejmuje dofinansowanie z programu Czyste Powietrze 2024

Samodzielne instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika to darmowe i nowoczesne źródło energii odnawialnej dla domu lub firmy. Panele fotowoltaiczne pracują i przynoszą korzyści przez cały rok.

Pompy ciepła

Multifunkcyjna pompa ciepła to darmowe i nowoczesne źródło energii odnawialnej dla Twojego domu lub firmy. Pompa ciepła pracuje przez cały rok — ogrzewa zimą i chłodzi latem.

Program Czyste Powietrze - FAQ

Co to jest Program Czyste Ciepło 2024

Czyste Powietrze to program skierowany do gospodarstw domowych, który zakłada dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu. Podstawą uzyskania dotacji z programu jest wymiana starego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne określone w Programie Czyste Powietrze 2.0. Ponadto w ramach dotacji można uzyskać finansowanie na pompę ciepła oraz wsparcia na instalację fotowoltaiczną.

Co ot jest fotowoltaika i jak to działa?

Fotowoltaika to proces polegający na wykorzystywaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Podstawowym elementem systemów fotowoltaicznych są panele solarne, które przekształcają energię słoneczną prąd elektryczny stały.

Systemy fotowoltaicznych bazujące na panelach solarnych to darmowy prąd ze słońca oraz oszczędność i niezależność od podwyżek cen energii przez ponad 30 lat. Oferowany przez Palytronics system jest bezobsługowy i praktycznie bezawaryjny. Zapytaj naszego konsultanta o na temat fotowoltaiki do Twojego domu lub firmy.

Co to jest i jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła to maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompę ciepła to bezpieczne i w pełni komfortowe rozwiązanie dla Twojego domu. Taki system w zimę ogrzeje dom, latem ochłodzi, a przez cały rok przygotuje ciepłą wodę.

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w połączeniu z fotowoltaiką. Dzięki energii ze słońca (fotowoltaika) oraz energii z powietrza (pompa ciepła), możesz ogrzewać dom praktycznie bez kosztowo. Rozwiązanie firmy Playtronics jest dobre nie tylko dla Twojego portfela, ale i otoczenia. Zapytaj naszego konsultanta o pompę ciepła i fotowoltaika do Twojego domu lub firmy.

Poznaj inne produkty
Poznaj naszą kompleksową ofertę dla Twojego domu. Dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania odpowiadające gabarytom domu i zapotrzebowaniu na energię.
Baza wiedzy OZE
Chcesz zainwestować w OZE i zastanawiasz się czy fotowoltaika, pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla Ciebie? Czytaj nasze poradniki na temat Odnawialnych Źródeł Energi, fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynowania energii i znajdź najlepsze rozwiązania dla siebie.