Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany

Właśnie rozstrzygnięto kolejną, drugą już turę Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Projekt realizowany w ramach działania 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe przewidywał podział puli niespełna 470 mln złotych, na działania zmierzające do zwiększenia udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na terenie województwa śląskiego.

Jak wyglądały wyniki naboru i na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy gmin Rybnik, Czerwionka-Leszczyna, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pyszów i Świerklany? Poznaj najważniejsze założenia projektu grantowego na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Jakie wsparcie dla mieszkańców gmin Rybnik, Czerwionka-Leszczyna, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pyszów i Świerklany?

Projekt partnerski, realizowany przez siedem gmin z województwa śląskiego został wybrany do dofinansowania, w drugiej już turze Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Na podstawie złożonego wniosku, gminy partnerskie uzyskały łączne wsparcie w wysokości 143 575 359,50 złotych. Dofinansowanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 129 066 052,50 złotych oraz z Budżetu Państwa w wysokości 14 509 307,00 złotych.

Całkowity koszt realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia wynosi 181 615 717,06 złotych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z założeniami projektu „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” mieszkańcy gmin partnerskich, będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego (w tym domu jednorodzinnego) mogą uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Zgodnie z założeniami projektu przewidziano łącznie zakup i montaż 2596 sztuk instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz 1678 sztuk magazynów energii elektrycznej i cieplnej.

Zgodnie z założeniami projektu, mieszkańcy gmin partnerskich mogą pozyskać wsparcie na zakup i montaż:

Projekt grantowy realizowany przez gminy Rybnik, Czerwionka-Leszczyna, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów i Świerklany przewiduje udzielenie wsparcia na poziomie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż wskazano w dokumentacji programu.

Maksymalnie beneficjent będzie mógł uzyskać wsparcie w wysokości 104 tys. złotych, planując zakup kompletnego zestawu złożonego z pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii wraz z niezbędnym systemem zarządzania energią.

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków o granty?

 

  Obecnie nie są znane szczegóły dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosku o udzielenie grantu. Szczegółowe informacje dotyczące warunków naboru, w tym termin rozpoczęcia oraz ewentualne wykluczenia, zostaną podane do wiadomości publicznej po podpisaniu umowy o realizację projektu.

  Termin podpisania umowy o realizację projektu „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” został zaplanowany na koniec czerwca 2024 roku.

   

   Cel projektu

   Głównym celem realizacji projektu „Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Pszów, Świerklany” jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie województwa śląskiego.

   Projekt zakłada redukcję emisji CO2 na poziomie blisko 12 tys. ton na rok, co znacząco poprawi jakość życia mieszkańców województwa śląskiego, w tym w szczególności mieszkańców gmin partnerskich.